KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VỀ DDCI NĂM 2023